News:

Bishop urges public to unite against anti-terror bill -

Thursday, June 4, 2020

Pastoral Statement of the Bishops of Metro Manila -

Monday, March 16, 2020

Priest refutes senator: ‘Divorce will never be pro-family’ -

Thursday, September 19, 2019

2 priests, 2 pro-life activists arrested trying to save babies inside New Jersey abortion center -

Wednesday, July 17, 2019

Respect and Care for Life 2019 -

Tuesday, January 8, 2019

Over 41 million abortions estimated in 2018, making ‘choice’ world’s leading cause of death -

Thursday, January 3, 2019

Everyone must respect the basic human rights of all human beings, pope says -

Friday, December 14, 2018

Parents of ‘miracle’ micro-preemie thankful to bring home healthy girl -

Thursday, November 29, 2018

WATCH: Drag queen admits he’s ‘grooming’ children at story hour events -

Wednesday, November 28, 2018

Brazil elects pro-life president, despite pressure to legalize abortion -

Tuesday, November 6, 2018

Alfie Evans’ parents to ‘form a relationship’ with hospital, ask supporters to return home: BREAKING -

Friday, April 27, 2018

Couples told: ‘Have courage to fight divorce bill’ -

Wednesday, April 11, 2018

CBCP STATEMENT ON THE DIVORCE BILL -

Wednesday, March 14, 2018

Pastoral Statement Against Divorce -

Tuesday, February 27, 2018

Cardinal Tagle to lead walk against killings -

Tuesday, February 13, 2018

49 Abortion Clinics Closed in 2017, 77% of All Abortion Clinics Open in 1991 Have Shut Down -

Thursday, December 21, 2017

Bishop condemns killing of priest -

Wednesday, December 6, 2017

Church urges repentance over rampant killings -

Monday, November 6, 2017

Our Lady of Fatima will be icon at prayer for healing -

Monday, October 30, 2017

Church urges faithful to join ‘heal the nation’ Edsa procession -

Monday, October 16, 2017

Filial Appeal to His Holiness Pope Francis On the future of the family

filial

Panawagan bilang anak sa Kaniyang Kabanalan Papa Francisco
hinggil sa kinakabukasan ng pamilya

Mahal na Santo Papa,

Bilang pagtanaw sa Kapulungang Pansimbahan (Sinodo) na gaganapin sa Oktubre 2015, kami po ay tapat na dumudulog sa inyong Kabanalan upang ipahayag ang aming mga pangamba at pag-asa sa hinaharap ng pamilya.

Ang mga pangambang ito ay umiiral matapos naming masaksihan sa loob ng ilan nang mga dekada ang rebolusyong sekswal na isinulong ng isang alyansa ng mga malalakas na organisasyong pulitikal at ng masmidya na patuloy na tumutuligsa sa pamumuhay ng pamilya bilang pangunahing haligi ng lipunan. Simula pa ng binansagang Rebolusyong Sorbonne ng Mayo 1968 sa Paris, Pransya, isang moralidad na salungat sa Batas ng Diyos at ng kalikasan ang unti-unti at sistematikong ipinapataw sa amin ng sapilitan upang isakatuparan ang pagtuturo ng kasuklam-suklam na “teorya ng kasarian” sa mga kabataan ng maraming bansa.

Ang turo ng Simbahang Katolika tungkol sa Ika-anim na Utos ng Diyos ay mistulang parola na nagniningning sa harap ng malagim na ideolohikong adhikaing ito. Ang parolang ito ang siyang umaakit sa karamihan ng tao – na nilulupig ng makalaman at makamundong propagandang ito – sa malinis at mayabong na huwaran ng pamilya na itinuturo ng Ebanghelyo at naaayon sa batas ng kalikasan.

Inyong Kabanalan, hango sa impormasyong inilathala ukol sa nakaraang Kapulungang Pansimbahan (Sinodo), napupuna po namin ng buong pag-aalala napara sa mga milyon-milyong tapat na Katoliko, ang parola ay tila po yata unti-unting nagdidilim sa harap ng mabangis na pagsalakay ng mga uri ng pamumuhay na ipinaiiral ng mga kilusang di maka-Kristiyano. Sa katunayan, nakikita po namin ang malawakang kaguluhan na magmumula sa posibilidad ng isang marupok na puwang na bumigay na sa loob ng Simbahan upang tanggapin ang pakikiapid – sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga diborsyado na malaon ay nagpakasal muli sa huwes o sa labas ng Simbahan na makinabang sa Banal na Komunyon – at ang malamang na pagtanggap sa pagsasamang homoseksual samantalang ang mga gawaing ito ay lubos na kinukundena bilang labag sa Batas ng Diyos at kalikasan.

Bagamat di inaakala, ang aming pag-asa ay nagmumula din po sa kaguluhang ito. Sa katunayan, sa mga bagay-bagay na ito, isang salita po lamang mula sa Inyong Kabanalan ang siyang tanging paraan upang mabigyang liwanag ang lumalaking pagkalito sa gitna ng mga mananampalataya. Hahadlangan nito ang pakikialam upang parupokin ang mismong turo ni Hesukristo at itataboy nito ang nagbabadyang kadiliman na babalot sa kinakabukasan ng aming mga anak mangyaring ang parola ay di na magbibigay liwanag sa kanilang landas.

Banal na Santo Papa, kami po ay nagsusumamo na bigkasin ninyo ang salitang ito. Dumudulog po kami lamang kasama ng isang pusong tapat sa kabuoan ng Inyong katauhan at kinakatawan. Dumudulog po kami lamang sa katiyakang na ang Inyong salita ay di kailanmang paghihiwalayain ang gawaing pastoral sa mga turo na ipinamana ni Hesukristo at ng kaniyang mga bikaryo.

Sa katunayan, bukod linaw na itinuro ni Hesus na nararapat lamang na may kaugnayan ang buhay sa katotohanan (Juan 14:6-7); at binalaan din Niya tayo na ang natatanging paraan upang hindi tayo mawala ng landas ay tupdin ang Kanyang doktrina. (Mateo 7:24-27).

Sa paghiling ng Inyong bendisyong apostoliko, isinisiguro po naming sa Inyo ang aming mga panalangin sa Banal na Pamilya – kina Hesus, Maria at Jose – na nawa’y mabigyan liwanag po Kayo sa malubha at mahalagang sitwasyong ito.

********************************

Please support this urgent Filial Appeal to Pope Francis by SIGNING the petitions via…

ONLINE PETITION FORM :  Go to  http://www.filialappeal.org/

OR

DOWNLOAD THE PETITION FORM IN FILIPINO  :  

Please return the signed petition sheets to:  FilialAppeal.org c/o Philippines Needs Fatima – 222 Santiago St., Ayala – Alabang Village Muntinlupa, 1780 Metro Manila )

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
English Version :

Filial Appeal to His Holiness Pope Francis
On the future of the family

Holy Father,

In view of the Synod on the family to be held in October 2015, we filially address Your Holiness to express our fears and hopes regarding the future of the family.

Our fears arise from witnessing a decades-long sexual revolution promoted by an alliance of powerful organizations, political forces and the mass media that consistently work against the very existence of the family as the basic unit of society. Ever since the so-called May 1968 Sorbonne Revolution, a morality opposed to both Divine and natural law has been gradually and systematically imposed on us so implacably as to make it possible, for example, to teach the abhorrent “gender theory” to young children in many countries.

Catholic teaching on the Sixth Commandment of the Law of God shines like a beacon in face of this ominous ideological objective. This beacon attracts many people—overwhelmed by this hedonistic propaganda—to the chaste and fecund family model taught by the Gospel and in accordance with natural law.

Your Holiness, in light of information published on the last Synod, we note with anguish that, for millions of faithful Catholics, the beacon seems to have dimmed in face of the onslaught of lifestyles spread by anti-Christian lobbies. In fact we see widespread confusion arising from the possibility that a breach has been opened within the Church that would accept adultery—by permitting divorced and then civilly remarried Catholics to receive Holy Communion—and would virtually accept even homosexual unions when such practices are categorically condemned as being contrary to Divine and natural law.

Paradoxically, our hope stems from this confusion.

Truly, in these circumstances, a word from Your Holiness is the only way to clarify the growing confusion amongst the faithful. It would prevent the very teaching of Jesus Christ from being watered-down and would dispel the darkness looming over our children’s future should that beacon no longer light their way.

Holy Father, we implore You to say this word. We do so with a heart devoted to all that You are and represent. We do so with the certainty that Your word will never disassociate pastoral practice from the teaching bequeathed by Jesus Christ and his vicars—as this would only add to the confusion. Indeed Jesus taught us very clearly that there must be coherence between life and truth (cf. John 14:6-7); and He also warned us that the only way not to fall is to practice His doctrine. (cf. Matt. 7:24-27)

Asking for Your apostolic blessing, we assure You of our prayers to the Holy Family—Jesus, Mary and Joseph—to enlighten Your Holiness in these crucially important circumstances.

***************************************

Please support this urgent Filial Appeal to Pope Francis by SIGNING the petitions via…

ONLINE PETITION FORM :  Go to  http://www.filialappeal.org/

OR

DOWNLOAD THE PETITION FORM IN ENGLISH :  

Please return the signed petition sheets to:  FilialAppeal.org c/o Philippines Needs Fatima – 222 Santiago St., Ayala – Alabang Village Muntinlupa, 1780 Metro Manila )

 

Source: http://www.filialappeal.org/ 

 

 

Share via email
Leave A Comment